Obchodní podmínky

obchodní společnosti

A Cup of Style s.r.o.

se sídlem Na Třebešíně 1263/35, Praha 10, 100 00

IČ 04876792

DIČ CZ04876792

Spisová značka: C 254447 vedená u Městského soudu v Praze

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese shop.acupofstyle.com

 

Obchodní podmínky pro e-shop

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

1               Definice

1.1           V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1      "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy http://shop.acupofstyle.com/, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.1.2      "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu týkající se Zboží ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu; Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.1.3      "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.1.4      "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.5      "Provozovatel" znamená společnost A Cup of Style s.r.o., IČO: 04876792, se sídlem Na Třebešíně 35, Praha 10, 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 254447, e-mail: acupofstyle@gmail.com;

1.1.6      "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.7      "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.8      "Spotřebitel" znamená Uživatele – fyzickou osobu, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.9      "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.1.10   "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.11   "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2               Proces uzavření Smlouvy

2.1           Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení jednotlivých položek Zboží.

2.2           Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 2.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na tlačítko s označením " Koupit " zobrazené u vybraných položek Zboží v objednávkovém formuláři E-shopu po kontrole kupovaného Zboží, zadání způsobu úhrady kupní ceny, zadání požadovaného způsobu doručení a zobrazení informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.

2.3           Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

2.4           Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko" Koupit " Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop. Před uzavřením Kupní smlouvy je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Uživatelského rozhraní a objednávkového formuláře Zboží Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky Zboží.

2.5           Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

2.6           Provozovatel zašle Uživateli emailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy neprodleně po obdržení přijetí jeho nabídky, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

2.7           Provozovatel si vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Uživatel informován. Uživatel bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže Kupní smlouva platně vzniknout.

2.8           E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a nákladů za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu.

2.9           E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3               Kupní smlouva

3.1           Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

3.1.1      Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.2      Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

3.1.3      Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru Kupní smlouvy (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

3.1.4      Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

3.1.5      Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.6      Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně dalších peněžitých plnění Provozovateli.

3.1.7      Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.8      V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

3.1.9      V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

3.1.10   Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, není-li u dané slevy uvedeno výslovně jinak.

3.1.11   Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

3.1.12   Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

3.1.13   Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.

3.1.14   Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.

3.1.15   Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, ruší se daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

3.1.16   Práva z vadného plnění v rámci zákonné odpovědnosti za jakost Zboží je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

3.1.17   Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

3.1.18   Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

4               Uživatelský účet

4.1           Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

4.2           Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

4.3           Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

4.4           Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

4.5           Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky – Kupní smlouva případně uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatel bude i přes takovou změnu nadále odkazovat na Obchodní podmínky platné a účinné ke dni jejího uzavření.

5               Informace pro Spotřebitele

5.1           Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

5.2           Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

5.3           Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

5.4           Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zakoupení prostřednictvím dané Kupní smlouvy zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

5.5           Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.6           Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

5.7           Uživatel má právo na mimosoudní řešení případných sporů z Kupní smlouvy s Provozovatelem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Uživatel, který uzavřel s Provozovatelem Kupní smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Provozovatelem, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

5.8           Provozovatel není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

6               Reklamační řád

6.1           Provozovatel odpovídá Uživateli, že je Zboží při převzetí bez vad, v ujednaném množství, jakosti a provedení. Chybí-li takové ujednání, má Zboží takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce Zboží popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, resp. se hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá.

6.2            Práva a povinnosti stran Kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.3           Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud Uživatel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Uživatel vadu sám způsobil. Projeví-li se vada Zboží zakoupeného Spotřebitelem v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4           Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Uživatelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.5           Provozovatel Spotřebiteli vydá po rozhodnutí o reklamaci dle čl. 6.9 níže písemné potvrzení v podobě listiny či e-mailu o tom, kdy Spotřebitel reklamaci učinil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Provozovatel dále vydá Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.6           V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na opravu u tohoto podnikatele.

6.7           Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.8           Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

7               Osobní údaje

7.1           Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2           Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3           Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

7.4           Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při Registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní E-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5           Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.

7.6           Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7           Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8           V případě, že by se kupu Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)     požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9           Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8               Cookies a zasílání obchodních sdělení

8.1           Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Uživatele.

8.2           Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Provozovatele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9               Užívání E-shopu

9.1           Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

9.2           Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

9.3           Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

9.4           Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

9.5           V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

10            Prohlášení Provozovatele

10.1        Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

10.2        Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

10.3        Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

10.4        Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci kontakty.

11            Rozhodné právo

11.1        Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

12            Účinnost

12.1        Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1. srpna 2016.

 

Příloha č. 1

Vzorový   formulář   pro   odstoupení   od   Kupní smlouvy

 

 (vyplňte   tento   formulář   a   pošlete   jej   zpět   pouze   v   případě,   že   chcete   odstoupit   od  Kupní smlouvy)

---------------------------------------------------------------------------------------------

  Oznámení   o   odstoupení   od   smlouvy

 -    A Cup of Style s.r.o., IČO: 04876792, se sídlem Na Třebešíně 35, Praha 10, 100 00, e-mail: acupofstyle@gmail.com:

 -    Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od Kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

 -    Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

 -    Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 -    Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 -    Podpis spotřebitele/spotřebitelů  (pouze   pokud   je    tento   formulář   zasílán   v   listinné   podobě)

 -    Datum

 (*)   Nehodící   se   škrtněte   nebo   údaje   doplňte.